Pressinformation från årsstämma Concordia Maritime AB (publ)

Det fastställdes ett totalt arvode om 1.925.000 kronor till de stämmovalda styrelseledamöterna (SEK 400.000 vardera till ordföranden och vice ordföranden samt SEK 225.000 till övriga stämmovalda ledamöter) och att arvode till revisorerna skall ske enligt godkänd räkning. Bert Åke Eriksson har avsagt sig omval. Nya styrelseledamöter är Carl-Johan Hagman och Michael G:son Löw. Carl-Johan Hagman valdes till styrelsens ordförande.

Vidare fastställdes förslaget om en utdelning på 1 krona per aktie. Avstämningsdag 2 maj och utbetalningsdag från Euroclear den 7 maj 2012.

Göteborg den 27 april 2012

CONCORDIA MARITIME AB (publ.)

Styrelsen