Concordia Maritime träffar avtal om förlikning avseende skiljedomstvist

Concordia Maritime har träffat avtal om förlikning avseende en tvist i samband med Stena Primorsks grundstötning i Hudsonfloden i december 2012. Överenskommelsen innebär att Concordia Maritime ska betala 9,25 MUSD till motparten.

I juli 2013 erhöll det fartygsägande bolaget ett krav avseende den skada som motparten menar att bolaget åsamkat dem i samband med bolagets beslut att inte tillåta Stena Primorsk att trafikera Hudsonfloden efter en grundstötning i farleden i december 2012. Motpartens ursprungskrav uppgick till cirka MUSD 21, vilket sedermera uppdaterades till MUSD 23, och motparten begärde att frågan skulle avgöras genom skiljedom i USA i enlighet med kontraktets bestämmelser. I samband med skiljeförfarandet gjorde Concordia Maritime gällande motkrav uppgående till 6 MUSD.

Under det tredje kvartalet 2015 avslutades en s.k. ”discovery phase”, i vilken parternas ståndpunkter och krav gicks igenom. Efter diskussioner har parterna nu träffat avtal om förlikning, innebärande att Concordia Maritime ska betala 9,25 MUSD till motparten. Betalningen ska äga rum fredagen den 13 maj 2016 och innebär en slutlig uppgörelse mellan parterna avseende den aktuella tvisten.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Concordia Maritime Aktiebolag (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den

13 maj 2016 klockan 07.30.

PDF