Pressinformationfrån årsstämma den 26 april 2016 i Concordia Maritime AB (publ)

.

Vid Concordia Maritime AB (publ):s årsstämma den 26 april 2016 fastställdes styrelsens förslag till vinstdisposition innebärande en utdelning om 0,50 kronor per aktie. Torsdagen den 28 april 2016 fastställdes som avstämningsdag för utdelning.

Vid stämman omvaldes styrelseledamöterna Carl-Johan Hagman, Stefan Brocker, Dan Sten Olsson, Mats Jansson, Mikael G:son Löw, Morten Chr. Mo och Helena Levander enligt valberedningens förslag. Till styrelsens ordförande valdes Carl-Johan Hagman och till styrelsens vice ordförande valdes Stefan Brocker. Vidare fastställdes att arvode till de stämmovalda styrelseledamöterna ska utgå enligt följande:

-      400.000 kronor vardera till ordföranden och vice ordföranden
-      225.000 kronor till övriga stämmovalda ledamöter
-      Ordförande i ersättningsutskottet respektive revisionsutskottet: 50.000 kronor
-      Övrig ledamot i ersättningsutskottet respektive revisionsutskottet: 30.000 kronor

Det totala styrelsearvodet, inklusive arvode för arbete i ersättningsutskottet och revisionsutskottet, uppgår till 2.085.000 kronor.

Till bolagets revisor omvaldes Jan Malm samt omvaldes Helena Ekberg som revisorssuppleant. Arvode till revisorerna ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Stämman beslutade att en valberedning ska inrättas inför årsstämman 2017 enligt tidigare tillämpad modell.

Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Göteborg den 26 april 2016

CONCORDIA MARITIME AB (publ)

Styrelsen

PDF