Valberedningen för Concordia Maritime AB inför årsstämman 2017

I enlighet med beslut vid Concordia Maritime ABs årsstämma den 26:e april 2016 skall valberedningen bestå av tre medlemmar. De tre medlemmarna ska representera de två största aktieägarna per 31 augusti 2016 och dessutom ska styrelsens ordförande ingå i valberedningen.

I enlighet med detta har följande medlemmar utsetts att ingå i valberedningen:

Carl-Johan Hagman,  Styrelsens ordförande
Arne Lööw, 4:e AP fondens representant
Martin Svalstedt, Stena Sessans representant

Valberedningen kommer att förbereda förslag till årsstämman 2017 avseende bl a stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsens ersättning, revisorer, revisorarvode och valberedningens sammansättning.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta via post till:

Valberedningen Concordia Maritime AB
Carl-Johan Hagman
405 19 Göteborg

Concordia Maritime AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentligförande den 25 oktober 2016.

PDF